Nepredať! Zveladiť!
“Niekoľko spôsobov, ako revitalizovať nevyužívané budovy a areály vo verejnom vlastníctve.”
#nepredatzveladit #manual

Pre koho je kniha určená?

1
Komunitných realizátorov
Pre potenciálnych investorov a realizátorov obnovy, ktorí hľadajú informácie, inšpirácie, know-how; pre tých bude publikácia vzdelávacím materiálom.
2
Zvedavú verejnosť
Pre zainteresovanú verejnosť, u ktorej má za cieľ rozšíriť povedomie o téme nevyužívaných budov a možnostiach ich revitalizácií.
3
Inovatívne samosprávy
Pre zamestnancov úradov, predstaviteľov samospráv, poslancov, pretože každý projekt tohto typu potrebuje na ich strane zapáleného, rozhľadeného, otvoreného človeka, ktorý rozpozná kvality týchto projektov a bude schopný facilitovať ďalší postup.
#nepredatzveladit #manual

O projekte

Publikácia Nepredať! Zveľadiť! analyzuje situáciu nevyužívaného samosprávneho majetku, konkrétne budov, a areálov, ktoré by mohli byť regenerované komunitnými developerskými kolektívmi. Sleduje európsky, ale najmä slovenský kontext, jeho zákony a predpoklady. V niekoľkých kapitolách analyzuje existujúce a pripravované projekty po celom Slovensku a hľadá ich spoločné parametre. Následne navrhuje niekoľko spôsobov, ako pripraviť dobrý komplexný projekt, pričom sa zameriava na architektonickú prípravu, potrebnú dokumentáciu a na právne a finančné aspekty týchto projektov.

Obsah

Publikácia sa skladá z piatich častí.
Prvá prináša celkový vhľad do problematiky revitalizácie budov/priestorov na Slovensku i v zahraničí. Druhá časť podrobne mapuje a analyzuje vybrané prípadové štúdie. Rámcovanie základnej prestavy o tom, ako pripraviť dobrý projekt revitalizácie z rôznych hľadísk, prináša tretia časť. Štvrtá časť podrobne mapuje postupy revitalizácie z pohľadu občianskych investorov a samospráv. Piata časť navrhuje nové systémové opatrenia, ktoré by identifikované prekážky mohli minimalizovať.

Výber prípadových štúdií pozostáva z desiatich slovenských projektov, ktoré majú zásadný kultúrny, komunitný či spoločenský charakter. Líšia sa veľkosťou budovy, tímov, investícií a nachádzajú sa od západu po východ.

Publikáciu tvoria rôzne zdroje informácií: rozhovory so zakladateľmi projektov, výskumný materiál z Ministerstva dopravy a výstavby SR, Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, texty expertov, interný dokument Banskobystrického kraja.

Prečo to robíme

“Ulice, parky, námestia, ale aj budovy majú ako forma fyzického verejného priestoru mimoriadny význam. Mať sa kde stretnúť, diskutovať, vyjadriť svoje stanovisko, protestovať alebo mať kde vyjadrovať umelecké postoje, tvoriťm dobrovoľnícky prispievať a ponúkať pomoc, to sú len niektoré z množstva foriem participácie na občianskom a komunitnom živote, ktoré sú prapôvodnou podstatou demokracie.

V tomto zmysle považujem za dôležitú úlohu verejných inštitúcií "ustrážiť", aby v prozaickej realite tlakov na efektívnosť a hospodárnosť pri nakladaní s verejnými financiami nedochádzalo k postupnému zmenšovaniu verejného priestoru.”


Jozef Viskupič,
predseda TTSK
“Z Novej Cvernovky sa stal úspešný príklad transformácie opustenej budovy vo vlastníctve samosprávy na živé miesto s rôznorodými verejnými funkciami. Vďaka odhodlaniu umelcov a ľudí zo samosprávy a najmä vďaka ich vzájomnej dôvere sa vybudovalo niečo nasledovaniahodné.

Skúsenosti ľudí z Cvernovky, zachytené v tejto publikácii, majú jediný cieľ. Inšpirovať všetkých, ktorí majú záujem o zlepšovanie prostredia, v ktorom žijeme a vo všeobecnosti budovať dôveru medzi verejným a mimovládnym sektorom”


Branislav Čavoj, Viliam Csino,
Šymon Kliman, Boris Meluš,
zakladatelia Nadácie Cvernovka

Tím

Zostavila:
Milota Sidorová

Autorský kolektív:
Zuzana Žurkinová, Milota Sidorová, Branislav Čavoj, Mirek Karas, Martin Šichman, Zuzana Stanová, Luboš Krajčír, Ela Klementová, Juraj Havlík, Mária Šajgalíková, Ingrid Konrad
#nepredatzveladit #manual

Milota Sidorová

je facilitátorka, plánovačka, moderátorka, analytička, networkerka a feministka v splužbe spravodlivejšieho a inkluzívneho mestského plánovania. V minulosti v tejto oblasti viedla aj viaceré medzinárodné projekty. Od novembra 2019 je vedúcou Kancelárie participatívneho plánovania v Metropolitnom inštitúte Bratislava.
www.milotasidorova.com

Zuzana Žurkinová

sa venuje výskumným projektom na témy spojené s občianskou spoločnosťou v mestách. Spoluzakladateľka občianskeho združenia Spiace miesta - platformy pre tému nevyužívaných budov. Momentálne pracuje na Metropolitnom inštitúte Bratislavy.
www.spiacemiesta.sk

Branislav Čavoj

je vyštudovaný ekonóm, ktorý v rokoch 2005-2016 pôsobil v prostredí reklamných agentúr. V roku 2015 spoluzakladal Nadáciu Cvernovka a stal sa jej oficálnym správcom. Zodpovedá v nej za oblasť financií a správy, a v spolupráci s ďalšími členmi aj za jej strategické smerovanie.
www.nadaciacvernovka.sk

Zuzana Stanová

je právnička, fundraiserka a ekologická aktivistka so zameraním na udržateľné využívanie nehnuteľného majetku verejnej správy vo verejnom záujme. Stála pri realizácii pilotných projektov ako Pistoriho palác, Stará tržnica, Domec, Nová Cvernovka a Arta. Ako jeho prvá riaditeľka pomáhala rozbehnúť Metropolitný inštitút Bratislava.
www.fallopia.net

Mirek Karas

absolvoval odbor právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pracuje ako advokát so zameraním na právo mimovládnych neziskových organizácií a stavebné právo.

Martin Šichman

je architekt, venuje sa predovštekým ekologickej architektúre. Jeho činnosť zahŕňa navrhovanie rodinných domov, vystavníctvo v rámci platformy oximoron, pedagogickú činnosť a vynález kyvadlovej veternej elektrárne S.P.E.A.R v spoločnosti archee.

Juraj Havlík

absolvent urbánnej sociológie, hudobník, organizátor kultúrnych podujatí a umeleckých projektov, aktivista. V roku 2010 inicioval záchranu amfiteátra v Banskej Bystrici. Od leta 2019 pracuje ako odborný referent pre revitalizáciu v Úrade BBSK.

Eva Klementová

sociologička a spoluzakladateľka centra Konekt, ktoré sa venuje systematickej podpore mladých ľudí vo Zvolene. Od jesene 2018 sa venovala pilotnému projektu revitalizácie nevyužívanej budovy vo vlastníctve BBSK. Aktuálne pracuje pre Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor v Rožňave.

Mária Šajgalíková

novinárka, ktorá pôsobila v samospráve, štátnej správe aj v neziskovom sektore. Špecializovala sa na reklamnú a mediálnu činnosť, organizovanie podujatí. Od novembra 2018 pracuje ako odborná referentka pre kultúru na Úrade BBSK.

Ľuboš Krajčír

je riaditeľom Odboru správy majetku a investičných činností na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.

Kristína Uhráková

je grafická dizajnérka a kreatívna tlačiarka - samouk. Po štúdiu grafického dizajnu na University of the Arts London_Central Saint Martins sa vrátila do Bratislavy, kde založila grafické štúdio Pressink. V súčasnosti sa venuje dizajnu kníh, webu a vizuálnej komunikácii v kultúrnom sektore. Okrem toho využíva tlačiarenskú techniku vo svete známu ako letterpress.

Ingrid Konrad

dlhoročná pedagogička so zameraním na krajinnú architektúru a verejné priestory. Má skúsenosti so samosprávou ako členka Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy pri MČ Bratislava-Vajnory. Od roku 2011 je hlavnou architektkou Bratislavy.